Shilpa Shetty Pregnancy Pictures

Shilpa Shetty Pregnancy Pictures – 15-nji fewral

Pryringhag Göwreli ýeke aýalyň hakykaty ýok, ýöne onuň bagtynda hiç hili çäklendirme ýok diýilýär. Onuň buýrugy köp üýtgeşmelerden geçdi, ýöne ähli üýtgeşmeleri üstünlikli ýeňip geçmedi. Enelik duýgularda agdyklyk etmeýär. Aktrisa Şilpa Şetti Kundra birnäçe üýtgeşme başdan geçirdi.

Shilpa Shetty Pregnancy Pictures

Shilpa Shetty Pregnancy Pictures

Başga bir çaga dogurmakda kynçylyk çekendigi sebäpli aktrisanyň ýerine ene saýlandygyny aýtdy. 15-nji fewralda Şilpa we adamsy Raj welosiped bilen äkidildi. INSTAGRAMDA BARADA INDIAKN BILEN BOLANOK

When Raj Kundra Proposed To Shilpa Shetty With Diamond Ring But Left Her Unimpressed: ‘it’s Just Five Carats’

“Göwreli bolanymdan soň bir çaga dogurmak isledim. APöne awtoimmun siambeap APLA-dan ejir çekenimden soň, başga bir çaga dogurmak isledim. Men göwreli boldum. Şonuň üçin iki çaga dogurmaly boldum, bu mesele. Bu hakykat.” diýdi.

Samisha Şetti Kundranyň bu Instagram ýazgysy 40 gün ozal tamamlandy. Şol bir wagtyň özünde, däp-dessurlara görä, wagtyň başynda öýden çykyp ybadathana gitmeli. Häzirki ýagdaýda başga mümkinçilik ýok. Aýamlak üçin meni begendirýän köp zadyň bardygyny ýene bir gezek ýatladýaryn we bir zat daýym, indiki 20 günüň dowamynda gegenheid bar. Maşgalamyň sagdyndygyna minnetdar. Bu wagtymy ömrümi ýaşamak üçin ulanaryn we her gün ondan gelýän ajaýyp we oňyn zatlar üçin äleme sag bolsun aýdýaryn. Tekkenimi görkezmek üçin şu makalada maňa goşulyň. Aşakdaky teswirlerde ýa-da teswirler bölüminde maňa habar beriň. ❤️ Söýgi we söýgi, CBD ….

“Wiengiň garramagyny islemedim” -diýdi. Menem şolaryň biri we doganyň ýa-da aýal doganyň bolmagynyň möhümdigini bilýärin. Men pikir etdim we ondan soradym. Otheröne beýleki pikirleriň başy ýok. Ogullyga almak “Islänimde adymy goýdum we hemme zatda boldum, ýöne Hristianyň missionerlik işi bardy we ol ýapyldy. Üç pooangdan soň Samişany göwreli etdim, hakykaty aýtmak üçin beýleki çagalar hakda pikir etmegi bes etdim”.

Haçan-da Janhvi Kapur döwürdeşleri Ananýa, Sara we ş.m. Ol: – “Ons, iň oňat kolla dra dra” -a meňzeýär, aktýor Dulker Salmaman ýa-da indi-rolprent: “Bu başga film” -diýdi. Ol otagda däldigini gördi; Run In Star Kang Tae-oh öň habar iberipdi. ‘Goldawyňyz üçin sag boluň’ Ranbir Kapuryň adamsyna durmuşa çykan şu günki suraty: Ranbir Kapuryň söýgülisi, Alia Bhattyň suraty, Wignesh Şiwan Naýantara durmuşa çykmagy we başgalary halaýarsyňyzmy? Bu Brahmastra-ýetginjek ýetginjekler bilen duşuşyk: Aýşwarýa Raýyň Trişa Krişnan, sagat 14: 00-da Pony Selvan I topary bilen duşuşýar. Gauri Han eşiklerini batyrgaýlyk bilen boýnuna aýlady. Kiara Advani ýitmezden ozal 1,2 million rupiýa ýitirendigini bilýärdiňizmi? Gysgaça / güýmenje / Bolliwud / Raj Kundra Se Çura Ke Dil Mera Şilpa Şetti

Actresses Who Became Slim & Fit After Pregnancy, The Transformation Of Shilpa Was Stunning

Raj kundra chura ke dil mera ekzamenine gitdi. Şilpa Şetti gyzy Wiaan bilen aktrisa Mimi bilen Kriti Sanon bilen wideo paýlaşdy.

Raj Kundra “Chura Ke Dil Mera Challenge” filminde çykyş etdi we Şilpa Şettiniň göwreli wagty suratlaryny görkezdi.

Raj Kundra aýaly Şilpa Şettiniň wideo monta .yny paýlaşdy we ogly Wia dünýä inende, şekillerini saklandygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Şilpa we Raj 2012-nji ýylda we gyzydy. Şeýle hem, lukmançylyk bejergisinde dünýä inen 1 ýaşly aýal çagasy bar.

Shilpa Shetty Pregnancy Pictures

Raj Kundranyň Instagram-da paýlaşan wideosynda uky tertibinde duşuşmaga synanyşdy, ýöne Kriti Sanonyň keşbi sahupu: “Diňe şekil toh kharab nahi hoga na (suratymy ýitirerin)?” का सल कर्ब हु शिलपा (शिलपा शानुट्य सिक्य)?) ज के गेंगमा 2 न्यययक के didi dil ke dil mera 2.0

From Anushka To Kareena: How These Mommies Lost Weight Post Pregnancy

Şilpanyň göwrelilik döwründe düşüren suratlary we wideolary monta inda görkezilýär, soň bolsa kenarda bikini geýen suratlary görkezilýär. Raj Filippu “Aýaýyýyyyyy

Janköýerler wideo bolan çuňňur söýgüsini mälim etdiler. “Hahaha, bu hekaýany haladym, ýöne bu hemmämizi ruhlandyrdy, hemmämiz haýran galýarys, ol hudaý, muny etdi we henizem tutuş älemi saklaýar.” “@theshilpshetti köp adam üçin”, bularyň başga biri bar.

Şilpa hemişe 23-nji iýulda Disneý + Hotstar-da efire berilýän Hangama 2-den on gap ýalydyr. . 1994-nji ýylda filmdäki baş gahrymanyňyz Çura Ke Dil Merany döretdiňiz. Sy we Akşaý Kumar asyl aýdymda peýda bolsa-da, Sy remiks görnüşinde-de peýda boldy.

Şeýle hem okaň: “Hapa iki” Taýmur Ali Han we Karina Kapur surata düşýärler

Shilpa Shetty Kundra Throws Light How Women Can Shed Weight Post Pregnancy

஗ रु ஗ மார் மார் மார் “” “” “” “” “I I I I I I I I I I I I together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together together. Wian: “Heý, bu keseli ilkibaşdan gaty gowy görýärdim we ilki ölen ýaly gynandyryjy” diýýär. Dogry! Bu çaga şeýle pikir etmeli. Bolliwudyň aýdymçylarynyň hemmesi şahsyýetlerini we şahsyýetlerini gowy bilýärler . Olar öz keşbini we abraýyny goramaga taýyn. Şonuň üçin, Bolliwudyň ähli aktrisalary durmuşa çykanlarynda gêmse prêmba bolýar. Na bebetät her kim beden taýdan sagdynlyk we çydamlylyk derejesine ýetmäge çalyşmalydyr, ýogsam size mümkinçilik bolmaz Gebättätden soň buýruk görnüşini saklan 5 ýüzüjä nähili seredýär.

Sanawdaky ilkinji adyňyz Aşwaria Rae. 2007-nji ýylda dört ýyl durmuşa çykdy we ene boldy. Aýşwarýa Raý şondan bäri köp ünsi çekdi, ýöne köp iş edensoň, edil şol bir görnüşe we fitnes derejesine ýetdi. Işine aýratyn üns berýär we öý hojalykçy ýaly öýüň töwereginde oturmak islemeýär.

Şilpa Şetti gyzyklanýar. . 2009-njy ýylda telekeçi Raj Kundra bilen durmuş gurdy. Ejesi 3 ýyl bäri durmuş gurýar. Çagam üçin köp agram aldym, ýöne dünýä inenimden soň, pikir edişimden has inçe boldum.

Shilpa Shetty Pregnancy Pictures

Bolliwudyň ajaýyp aktrisasy Rani Mukerji Bolliwudyň iň gowusy boldy. Häzirki wagtda-da Bolliwudyň köp filminde yzygiderli çykyş edýär. . 2010-njy ýylda re directorissýor Aditýa Çopra bilen durmuş gurdy.

Shilpa Shetty Gives Birth To Baby Boy With Husband Raj Kundra

Shilpa shetty ring, mangalsutra bracelet shilpa shetty, shilpa shetty diet plan, yoga shilpa shetty, diet of shilpa shetty, shilpa shetty pregnancy yoga, shilpa shetty diet book, shilpa shetty sarees, shilpa shetty saree blouse, shilpa shetty pregnancy, shilpa shetty, yoga shilpa shetty dvd

Leave a Reply

Your email address will not be published.