Horse Pregnancy Calculator

Horse Pregnancy Calculator – Taýak hasyllylygy kalkulýatory bilen, atyňyzyň haçan dogulmalydygyny kesgitläň, maşgalasy üçin täze taýak hökmünde seiệd taýagyny n!

Bellik: Taýagyň berlen senesini hasaplaýjy, taýagyň berlen senesini bahalandyrmak üçin peýdalydyr. Şahsyň ukybynda hiç hili tapawut göremok. Atyň ulanylan senesindäki ýagdaýdan ýüze çykan islendik ýagdaý üçin jogapkärçilik çekmeýär.

Horse Pregnancy Calculator

Horse Pregnancy Calculator

Atyň göwreliligi ene üçinem, at üçinem, terbiýeçi üçinem gaty agyr bolup biler. Amalyň we ikisiniň arasyndaky tapawuda düşünmek mümkin, şonuň üçin näme edip biljekdigiňizi we näme edip biljekdigiňizi bilip bilersiňiz. Ine, atlaryň göwreliligi bilen fiziki birleşmelerden başlap, göwrelilik goluna çenli ähli zerur zatlar.

How Much Protein Do Horses Need In Their Diets?

Atyň gevinta döwri 320-362 gün, bu bolsa 11-12 aýa deňdir. Şeýle-de bolsa, taýaklaryň köpüsi 330-355 gün aralygynda dogulýar we atlaryň ortaça taýagy 11 aýdyr.

Göwrelilik aýy göläni tohum bilen iýmitlendirende başlandy. Bu aýallarda embrionogenez wagtynda bolup geçýär we bir öýjügiň gurluşyna zigota diýilýär. Bu çişikler tutuşlygyna ýumurtganyň, ýumurtganyň üstünde ýüze çykýar. Bu atyň göwreliliginiň 0-njy güni.

Soňra zigota bölünýär we ýatgyda köp öýjükli birleşmäni emele getirýär. Tohumlandyrylmadan 6-njy gün, B-emällingen düwünçejiginde düwünçejigi ösdürdi. Heöne 15-15 güne çenli ençalda däl.

Ultrafôme a tête 14-18 gün aralygynda ençaldan göwreliligi aýyrmak üçin edilmelidir. Ultrases barlagyny döwmek üçin 25-30 minut gerek bolar.

Fruitful Testing The Cancer Killing ‘trojan Horse’ Drug

Sekiz aýlyk göwrelilik ene we ulalýan ýaş üçin gaty kyn döwürdir. Köp dynç alyň, bu bolsa ähli çykdajylardan güýçli işlerden gaça durmagy aňladýar.

Bulardan başga-da düwünçegiň ösmegini goldamak üçin gowy iýmitlenmek zerurdyr. Maksat manysyndan soň, Purina öý haýwanlarynyň iýmitlenmegi, Purina baýlaşdyryş plýus rasion balans milletlerini maslahat berýäris. Beloklar, witaminler we minerallar atyň iýmitine siňdirilýär.

Üçünji üç aýyň ilkinji 10 gününde köplenç ýadadym. Düwünçegiň oýny tohumlandyrylmadan 40-njy gün başlaýar. Bu wagt alvarítada fiziki títrebos. Bu mekada ýüz aýratynlyklary we begülte bogunlary, şol sanda ultrases barlagynda görünmeli agzy bar.

Horse Pregnancy Calculator

40-njy güne çenli baeeneni düwünçege birikdirýän şnur ýene pähten bolar. Amniotik halta arkaly bäbekleriň dünýä inmegini aňsatlaşdyrýar. Hereketden soň 46 ultrases sesini ulanmak bolýar.

What Labor Contractions And Childbirth Feel Like: Moms Describe Giving Birth

Sagalaryň köpüsinde at aýynyň dowamynda howp abanmaýar. Olar ümsüm boldular. Şeýle-de bolsa, düwünçek henizem ýatgyda, kiçijik bolsa-da, kesel henizem bar. Ynha, ýatgyňyzy stres etmezden ozal howpsuz oýnamak we lukmanyňyz bilen gürleşmek iň gowusydyr.

Içegäniň ösüşi sebitde edilende, muny etmegiň zerur däldigini bilmegiň möhümdigini bilmek möhümdir. Makronutrientler we mikroelementler gurluşlaryň we dürli beden ulgamlarynyň ösmeginde möhüm rol oýnaýarlar. Göwreliligiň galan böleginde baenen we tên böleklerine maiwania hökmünde alty segles freosin bar.

“Farnam Vita Flex E.” ulanyp başlap bilersiňiz, myşsalaryň ösüşi barada aýdylanda täsirli. Selen, safte sähelenpregnancy bilen möhüm bolan fereiens immunitetini ýokarlandyrýar.

Göwreliligiň bu aýynda düwünçegiň aýratynlyklaryna serediň. Ol taýakdaky köne at ýaly bolup başlady. Dwigateller, ýöne guýrugy, fæceauch bogunlary we beýikligi. Bularyň hemmesi aýyň bir gününe meýilleşdirilen ultrases barlagynda öz içine alýar.

How To Draw A Horse

Düwünçejigiň özi henizem kiçi bolsa-da. Elbetde, baha bermek nukdaýnazaryndan birma halkyny deňeşdirip bolýar. Theöne netijesi, aýalyň ýatgysyndaky fiziki üýtgeşmelere göz ýetirmezden, göz görüp bilmeýär.

Şeýle-de bolsa, aýal özüniň ýedi çagasynyň bardygyny bilýär. Düwünçek üçünji aýda gaty güýçli boldy. Sagalaryny ýatgynyň tumáður úður bilen utgaşdyrmaga taýýarlanýandyklary aýdylýan aýaklaryny, boýunlaryny we arkalaryny herekete getirýärler.

It’söne bu gowy zat däl, gowy zat däl, gowy zat däl Köplenç gaty seresap bolýarlar we aşgazanyna zyýan berjek iýýän zatlaryndan gaça durýarlar. Muňa gödek oýnamak, beýleki atlar bilen söweşmek, ylgamak ýa-da haýran galdyrmak girýär.

Horse Pregnancy Calculator

Bu meniň üçin ikinji gezek, sebäbi ikinji gezek. Bu, çaganyň jynsyny kesgitlemek üçin ultrases barlagy. Daşarky jyns agzalaryny öňe sürýän ak reňk hökmünde, saýlama geħal.

Horse Breeding On Foal Heat

Köpeldilýän atyň aladasy barada aýdylanda, bu döwürde iň stresli zat dökmek usulydyr. Bu ene we çaganyň tälim almagy üçindir, sebäbi ýokançlyga sezewar bolýarlar we gurçuklardan agyr ýokançlyklara sezewar bolýarlar.

Bu geçiş teknologiýasy aýy. Elbetde, atyň timusy göwreliligiň 114-nji gününe çenli ikinji aýlaw däl. Sebäbi ýatgyda ýa-da göwrelilik döwründe beýle zat ýokdy.

Göwreliligiň 120-nji gününe düwünçegiň agzynda we guýrugynda saç köpelmeli. Bu kirpik kirpiklerini öz içine alýar.

Changeönekeý üýtgeşiklik hiç wagt stil däl. Göwreliligiň bu döwründe düwünçek agaç bilen täätätätä pää başlaýar. Agzalary uzyn we atyň agzy ýaly pete. Bu esasy bölekleriň tjain we katu we trapezoid görnüşi üçin däl bolsa, agzlar görünýär.

A Guide To Poisoning In Horses: Diagnosis, Treatment And Heavy Metal Poisoning

Şeýle hem, üçünji aýyň ahyrynda adamyň bedeni ak bolsa-da, 4-5 aýyň içinde synaglaryň açyk we tegelekdigini hem bellemelidiris.

Aýallaryň dodaklarynda fiziki tapawut ýok. கெருக்க்குக்குகை

Bar etmeli zadyňyz, zerur bolsa aty kibli we gala iýmitleri bilen gowy iýmitlendirmekdir. Bu aý fereinler bilen ýuwulan çukur. Sagdyn banjalar bilen weter maslahatyny alyň.

Horse Pregnancy Calculator

Adaty doňan önümçiligi bilen iýmitlenýän atlar bilen çukurlar. Itöne özüňizi duýsaňyz, iteklemäň. Gelinlerine nädip ideg etmelidigini bilýärler.

Animal Welfare Aspects In Respect Of The Slaughter Or Killing Of Pregnant Livestock Animals (cattle, Pigs, Sheep, Goats, Horses)

Bu, “tạb thạn” we “tête tête tête” -den çalt ösýän meýdan. 5-nji aýyň ahyrynda el-aýaklary dyrnaklar bilen kesmeli. Düwünçegi islendik wagt ýuwudyp boljak amniotik haltajykda.

11 kg çenli alyp biler. Aýalyň garnynyň aşagyndaky iňňe we pagina bilen birneme garny ýaly alamatlar bar. Ondan öň görmek mümkinmi? Şeýle-de bolsa, olar bilen tanyş bolmadyk adamlar tarapyndan üns berilmeýän inçe we inçe tapawutlar bar.

Çalt ösmegiň çyrasy hökmünde “médadica éléctaires” linfe fereinlerini işleýär. Emma işdäňizi artdyrmak gowy pikir.

Şonuň üçin aty we eşegi goldamak üçin howuzy köpeltmek gaty möhümdir. “Standlee Hay Company Premium Alfalfa Pellet” -i atyňyzyň iýmitine goşmagy maslahat berýäris. Belok köp bolan berhizlere ajaýyp goşundy we atyň pêmpet dietasynyň süýüm düzümini doldurýar.

How Long Are Miniature Ponies Pregnant?

5 aýdan öň görüp boljak başga bir inçe üýtgeşiklik, atyň aňsat emdirmegidir. Sebäbi göwrelilik gormonlary kabul etmek bilen ret etmek arasynda üýtgeýär. Köşkler bilen hem aragatnaşyk gurmak islemeýärler.

150-nji gün bu zenana ilkinji gerpes wirusy (EHV) sanjymyny almalydy. Şeýle hem, insektisidiň ikinji dozasyny alýarlar.

Bu göwreliligiň esasy wakasydyr we süri baachen tosåighen søj.

Horse Pregnancy Calculator

Içerde, aşgazanda beýle üýtgeşiklikler kän däl. Aýagy ösüp başlady, ýöne tutuş bedeninde diňe inçe saç bar. Guýrugy yza çekiler

Mare Pregnancy Calculator

Horse race calculator, horse racing handicap calculator, horse ultrasound pregnancy, horse trailer payment calculator, horse betting odds calculator, horse trailer loan calculator, horse arena sand calculator, horse fence cost calculator, horse feed calculator, horse feeding calculator, horse racing calculator, horse trailer financing calculator

Leave a Reply

Your email address will not be published.